Nieuws
Over ons
Informatie

Maand archief

Sociale Veiligheid

Protocollen
Er is voor onze school een gedragsprotocol vastgesteld: Gedragsprotocol CBS Comenius
Daarnaast zijn er ook vanuit ons bestuur regels opgesteld rondom het gebruik van sociale media: Gedragsregels Sociale Media SCOH en SPPOH

Contactpersoon
Op school, thuis of op straat kunnen er dingen gebeuren waarover leerlingen (en/of ouders) misschien met iemand willen praten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om mishandeling, seksuele intimidatie en andere vormen van geweld. Leerlingen, ouders of verzorgers kunnen hiervoor contact opnemen met de contactpersonen van onze school: juf Yolanda en juf Serina. De contactpersoon zal in de eerste plaats vooral luisteren, maar kan ook bemiddelen of doorverwijzen. De contactpersoon heeft geen geheimhoudingsplicht.

Meldcode Kindermishandeling
De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is voor elke organisatie die werkt met ouders en kinderen, een wettelijke verplichting. Ook voor onze school. De Meldcode geeft aan hoe de beroepskracht moet handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De aandachtfunctionaris bij ons op school is meester Erik.

Pestprotocol
Wij hebben op school een handleiding met regels en afspraken om pesten tegen te gaan. Wij werken met onze leerlingen bewust en gestructureerd aan een anti-pestbeleid. Mocht uw kind desondanks toch ervaren dat het wordt gepest, neemt u dan direct contact op met de groepsleerkracht of de contactpersonen.

Pestprotocol CBS Comenius 2017 – 2018

Contact

CBS Comenius
Colensostraat 6
2572 NR Den Haag
Tel.: 070 – 380 67 00
comenius@scoh.nl

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuteropvang

Designed by HetSchoolvoorbeeld.nl.